Sekretar i Këshillit

 

Këshilli i Qarkut Tiranë në mbledhjen e tij të datës 03/11/2015 pasi mori në shqyrtim propozimin e Kryesisë së Këshillit të Qarkut, “Për emërimin e Sekretarit të Këshillit të Qarkut”, mbështetur në ligjin Nr.8652, datë 31/07/2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore të ndryshuar”, Neni 54, pika ç vendosi emërimin e z. Agron Agalliu Sekretar i Këshillit të Qarkut.