Asistencë për riintegrimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit

 

 Projekt për “Asistencë për riintegrimin e viktimave dhe viktimave të mundshme të trafikimit”. Marrëveshja e nënshkruar mes Këshillit të Qarkut Tiranë dhe Organizatës “Të ndryshëm dhe të Barabartë” ka si qëllim identifikimin e personave në situatë rrezik trafikimi ose viktima trafikimi të referuar si të tillë nga institucionet e tjera përgjegjëse. Ky projekt konsiston dhe në vendosjen një godine në dispozicion të këtyre viktimave.