Qarku Tirane

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Published at : 10/03/2021 - 13:27

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë
KËSHILLI QARKUT
TIRANË

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LEVIZJE PARALELE
NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist për arkivën Tiranë, në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Tiranë kategoria IV-b

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015 i ndryshuar, të Këshillit të Ministrave, Drejtoria Juridike dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesa vetë posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se përpozicionin:

Specialist për arkivën Tiranë, në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Tiranë kategoria IV-b

Nuk ka kandidatë për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.

Vëmendje!!
Duke filluar nga data 26.03.2021, do të njoftohen nëpërmjet faqes së Këshillit të Qarkut Tiranë dhe portalit të SHKP, të gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbim civil, në lidhje me datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.