Qarku Tirane

MBLEDHJA E PARË E KËSHILLIT KONSULTATIV PËR VITIN 2021

Published at : 10/02/2021 - 10:59

Kryetari i Shoqatës së Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë dhe njëkohësisht Kryetar i Këshillit të Qarkut Tiranë z. Aldrin Dalipi sëbashku me Zëvendës ministren e Brendshme znj. Romina Kuko drejtuan mbledhjen e Këshillit Konsultativ online, ku mirëpriten fjalën Z.Saimir Plaku, Drejtorit të ri të Përgjithshëm të Agjencisë për Mbështetjen të Vetqeverisjes Vendore. i cili pason në këtë detyrë z. Bekim Murati.
Duke vlerësuar arritjet e Këshillit Konsultativ, z. Plaku u shpreh se: “do ta shtyjmë përpara agjendën e decentralizimit dhe punën e nisur me Këshillin Konsultativ. Në drejtimin e Zv/ministres Kuko dhe asistencën e Delegacionit të BE-së, Këshilli do të arrijë të kthehet në një institucion të rëndësishëm për pushtetin vendor”.
Takimi u zhvillua online me praninë e aktorëve nga qeveria qendrore, vetëqeverisja vendore, shoqatat e bashkive dhe qarqeve dhe përfaqësues ndërkombëtarë ku u diskutua me transparencë përrreth 2 orë projekt vendimet e rëndësishme si mëposhtë:
Ministria e Financave dhe Ekonomisë prezantoi:
 Projekt ligjin “Për mbështetjen dhe zhvillimin e startup-eve inovative”.
Ministria e Turizmit dhe Mjedisit prezantoi:
 Projekt vendimin “Per disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 433, datë 8.6.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave publike si pas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish komunave/bashkive”.

Ministria e Mbrojtjes prezantoi:
 Projekt vendimin “Për përcaktimin e masës së kompensimit të dëmeve, procedurave, afateve, strukturave shtetërore përgjegjëse për vlerësimin e dëmeve, si dhe të pasurive të subjekteve që kompensohen për dëmet që shkaktohen si pasojë e një fatkeqësie”
 Projekt vendim “Për miratimin e kritereve dhe procedurave për shpalljen e gjendjes së fatkeqësive natyrore”
Agjencia Shtetërore e Kadastrës prezantoi:
 Projekt vendimi "Për përcaktimin e rregullave të lëshimit të akteve të kalimit në pronësi, pa shpërblim, të tokës bujqësore dhe miratimin e aktit individual të kalimit të pronësisë”
 Projekt vendimi "Për krijimin e bazës së të dhënave shtetërore të proceseve kalimtare të pronësisë”
 Projekt vendimi "Për procedurat e rregjistrimit, rregulimit të sipërfaqes grafike për aktet e marrjes së tokës në pronësi, të miratuara para hyrjes në fuqi të ligjit nr. 20/2020,"Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërise, si dhe për përcaktimin e normës së sipërfaqes shtesë dhe pronës shërbyese"
Në përfundim të mbledhjes, Shoqata për Autonomi Vendore Znj. Adelina Farriçi, propozoi përfshirjen e pushtetit lokal në portalin “Mësues për Shqipërinë” për mësueset e arsimit parashkollor si një funksion i decentralizuar, si me poshte:
 Përfshirja e Pushtetit Lokal në portalin “Mësues për Shqipërinë” për mësueset e Arsimit Parashkollor si një funksion i decentralizuar
 Diskutimi mbi shërbimin psikosocial në arsimin parashkollor
 Gjetjet dhe rekomandimet në Raportin e Sintezës “Për Mbrojtjen Civilenë Nivel Vendor