TIRANA REGION

Shërbime që Ofrohen Pranë Këshillit të Qarkut

Published at : 24/06/2015 - 15:18

Sherbime qe ofrohen prane zyres se Pritjes se Popullit (Hyrja eshte nga pjesa e pasme e godines se Keshillit te Qarkut)

- Vertetim pronesie para vitit 1946 -- 1000 leke

- Vertetim pronesie pas vitit 1946 -- 1000 leke

- Harta e skica planimetrike- kadastrale -- 1000 leke - Vertetime per kategorizimin e tokes, sipas bonitetit -- 1000 leke

 

Shërbime të tjera

NR

Shërbimi

Vlera

 

Tarifë për konfirmimin e dokumenteve të arkivës

 

 

a. Konfirmimi i planeve të vendosjes para 1993

1'000 lekë për fletë dok.

 

b. Konfirmimi i lejeve të ndërtimit para 1993

1'000 lekë për fletë dok.

 

c. Konfirmimi lejeve të sheshit pas vitit 1993

500 lekë/dokument

 

d. Konfirmimi i lejeve të ndërtimit pas vitit 1993

500 lekë/dokument

 

e. Konfirmimi i planeve të vendosjes pas vitit 1993

500 lekë/dokument

 

f. Konfirmimi i projektit arkitektonik pas vitit 1993

300 lekë/fletë projekti

 

g. Konfirmimi i plotë i dosjes pas vitit 1993

5'000 lekë

 

h.Konfirmimi i studimeve urbanistike të miratuara

1'000 lekë/format A3