WORKSHOP-I RAJONAL MBI ADVOKACINË NË BALLKANIN PERËNDIMOR