Worshkop-i i katërt mbi “Rëndësinë e Turizmit për Ekonomitë në Rajone”