SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE, PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL