Grupi tematik i decentralizimit me fokus specifik përditësimin e planit të veprimit te strategjisë së decentralizimit