Këshilli Konsultativ 2019, në fokus: Shërbimet sociale, çështjet e strehimit, financat vendore dhe mbrojtja e mjedisit