Autonomia Vendore, Këshilli Konsultativ merr disa vendime të rëndësishme