Tiranë, tryezë për projekte nga Programi i Financimit Interreg Adriatik Ionnian i BE