Qytetarët e rajonit të Tiranës përfitues direkt të vendimeve të Këshillit të Qarkut