Të dhënat për tokën bujqësore, Këshilli i Qarkut Tiranë mbledh administratorët