SHKQSH vlerëson projektin “Forcimi i Strukturave të Qeverisjes Vendore dhe Bashkëpunimit të Përfaqësuesve të Zgjedhur Vendorë në Shqipëri” të Këshillit të Evropës