Grupe pune për të studiuar gjendjen aktuale të shtretërve të lumenjve