SHKQSH pjesë e konsultimeve të Draft Ligjit për Zhvillimin Rajonal