Vlerësohen rekomandimet e SHKQSH për krijimin e Këshillit Konsultativ