Qarku Tirane

Sherbime qe Ofrohen Prane Keshillit te Qarkut

Published at : 24/06/2015 - 15:18

Sherbime qe ofrohen prane zyres se Pritjes se Popullit (Hyrja eshte nga pjesa e pasme e godines se Keshillit te Qarkut)

- Vertetim pronesie para vitit 1946 -- 1000 leke

- Vertetim pronesie pas vitit 1946 -- 1000 leke

- Vertetim pronesie per Komisionin e Kthimit e Kompesimit te Pronave -- 500 leke

- Vertetim pronesie qe kerkohet per te Pastrehe -- 200 leke

- Konfirmin i vertetimeve per ndihme ekonmike e perkrahje sociale te ardhura nga komuna -- 100 leke

- Konfirmin i vertetimeve per ndihme ekonmike e perkrahje sociale te ardhura nga bashkia -- 200 leke

- Harta e skica planimetrike- kadastrale -- 1000 leke - Vertetime per kategorizimin e tokes, sipas bonitetit -- 1000 leke

- Vertetim negative per ne gjykate -- 500 leke

 

Sherbimet qe ofrohen prane Drejtorise se Planifikimit Urban, Infrastruktures dhe Transportit

NR

Lloi i Sherbimit

Vlera

1

Tarife per aktet e kontrollit te punimeve

 

 

a. Akti i kontrollit te piketimit

1'500 leke

 

b.Akti i kontrollit te perfundimit te themeleve

1'500 leke

 

c.Akti i kontrollit te perfundimit te karabinase

10 l/ sip e pergj ndertimi

2

Tarifat per leje shfrytezimi

 

 

(Akti i kontrollit perfundimtar dhe sistemeve)

 

 

a. Per objekte te karakterit vetjak te banimit

 

 

─ Per sip. te sheshit te ndertimit te miratuar

10 leke/ m2

 

─ Per volumin e pergjithshem te objektit

10 leke/ m3

 

b.Per te gjitha objektet e tjera

 

 

─ Per sip. te sheshit te ndertimit te miratuar

10 leke/ m2

 

─ Per volumin e pergjithshem te objektit

30 leke/ m3

3

Tarife per konfirmimin e dokumentave te arkives

 

 

a. Konfirmimi i planeve te vendosjes para 1993

1'000 leke per flete doc.

 

b. Konfirmimi i lejeve te ndertimit para 1993

1'000 leke per flete doc.

 

c. Konfirmimi lejeve te sheshit pas vitit 1993

500 leke/dokument

 

d. Konfirmimi i lejeve te ndertimit pas vitit 1993

500 leke/dokument

 

e. Konfirmimi i planeve te vendosjes pas vitit 1993

500 leke/dokument

 

f. Konfirmimi i projektit arkitektonik pas vitit 1993

300 leke/flete projekti

 

g. Konfirmimi i plote i dosjes pas vitit 1993

5'000 leke

 

h.Konfirmimi i studimeve urbanistike te miratuara

1'000 leke/format A3