Qarku Tirane

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 25/11/2016 - 22:49

Specialist për Burimet Njerëzore në Drejtorinë Juridike, Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore në Këshillin e Qarkut Tiranë

Lloji i Diplomës: shkenca shoqërore dhe komunikimi/ matematikë dhe informatikë/

Niveli diplomës "Master  Profesional"

Në zbatim të nenit22 dhe të nenit 25, të ligjit152/2013“Për nëpunësin civil” ( indryshuar), si dhe të Kreut II,  IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin: