Qarku Tirane

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 26/04/2016 - 18:17

SHPALLJE PËR LEVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SPECIALIST

Specialist për Marrëdhëniet Ndërinstitucionale dhe Publike në Këshillin e Qarkut Tiranë

Në zbatim të nenit22dhe të nenit25,të ligjit152/2013“Për nëpunësin civil” (i ndryshuar),si dhe të Kreut II,  IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin: Specialist për Marrëdhëniet Ndërinstitucionale dhe Publike, në Drejtorinë e Koordinim Zhvillimit  Kategoria IV-a    

Për më tepër klikoni linkun: