Qarku Tirane

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 09/05/2016 - 15:01

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve në Këshillin e Qarkut Tiranë

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25,të ligjit152/2013“Për nëpunësin civil” (i ndryshuar),si dhe të Kreut II, IV dhe VII, të Vendimit nr.243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall proçedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive për pozicionin: Specialist i protokollit, arkivës dhe shërbimit ndaj qytetarëve, në Sektorin e Shërbimeve dhe Burimeve Njerëzore kategoria IV-a

Për më tepër klikoni linkun: