Qarku Tirane

Zhvillohet takimi përmbyllës për vitin 2020 i Mbledhjes së Këshillit Konsultativ

Published at : 29/12/2020 - 16:49

Kryetari i Shoqatës së Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë dhe njëkohësisht Kryetar i Këshillit të Qarkut Tiranë z. Aldrin Dalipi sëbashku me Zëvendësministren e Brendshme znj. Romina Kuko drejtuan mbledhjen e Këshillit Konsultativ online, ku mirëpriten fjalën Z. Bekim Murati nga Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore i cili prezantoi Raportin mbi veprimtarinë e Këshillit Konsultativ 2020, si dhe Fuqëzimin e Këshillit Konsultativ dhe gjithashtu fjalën e Z. Orlando Fusco dhe Z. Drini Nushi, Delegacioni i BE-së dhe Instituti i Kërkimeve Urbane te cilet prezantuan Asistencën Teknike nga Delgacioni i BE-së për Këshillin Konsultativ.
Dy autorietet znj. Kuko dhe z. Dalipi u shprehen se kemi kaluar një vit të vështirë por ia kemi dalë mbanë që Këshillin Konsultativ ta mbajmë me ritmin e tij më të mire. Jane konsultuar shumë akte dhe projektvendime të cilat kanë patur impakt të drejtëpërdrejtë në qeverisjen vendore.
Në vitin e ardhshëm me projektin e Asistencës Teknike të mbështetur nga Delegacioni i Bashkimit Europian në Shqipëri dhe që po zbatohet nga Urban Research Institute, synojmë të rrisim efikasitetin dhe efektivitetin e Këshillit me qëllim konsolidimin e rolit të bashkive në vendimmarrje.
Takimi u zhvillua online me praninë e aktorëve nga qeveria qendrore, vetëqeverisja vendore, shoqatat e bashkive dhe qarqeve dhe përfaqësues ndërkombëtarë ku u diskutua me transparencë për rreth 2 orë projekt vendime të rëndësishme si më poshtë:
Ministria e Brendshme prezantoi:
- Projektvendimin për "Miratimin e uniformës, shenjave dalluese përkatëse, flamurin, stemën e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”
- Projektvendimin “Për miratimin e rregullave dhe procedurave që do të ndiqen nga prefekti i qarkut, me qëllim përfundimin e procesit të emërtimeve të pjesëve të territorit publik dhe të adresimit numerik të brendshëm e të jashtëm të objekteve ekzistuese në Republikën e Shqipërisë, të pakryera nga njësitë e vetëqeverisjes vendore”.
Ministria e Financës dhe Ekonomisë prezantoi:
- “Përditësim mbi raportin e përputhshmërisë të monitorimit të zbatimit të Buxhetit 2019 në nivel bashkie”.