Qarku Tirane

Rritja e rajoneve si qendra të inovacionit për një sektor industrial konkurrues në Evropë

Published at : 05/04/2018 - 12:33

Rritja e rolit të rajoneve si qendra të inovacionit konkurrues në Europë mblodhi më 23 mars 2018 në Bruksel politikanët vendas dhe rajonalë. Ata miratuan rekomandimet për industrinë evropiane që i përshtatet një periudhe të re, rekomandime që u miratuan në seancën plenare të Komitetit Evropian të Rajoneve.

Mendimi i hartuar nga Heinz Lehmann (DE / PPE) thekson potencialin e qyteteve dhe rajoneve për të shërbyer si shpërndarës për inovacionin dhe për të mbështetur konkurrencën globale të industrisë Evropiane. Autoritetet lokale dhe rajonale duhet të jenë në bord, pasi ata kanë kompetenca të rëndësishme në fusha kritike si hulumtimi dhe inovacioni, arsimi dhe aftësitë, mbështetja e eksportit, infrastruktura, NVM-të (ndërmarrje të vogla të mesme) (SME) dhe rregulloret ", vëren Heinz Lehmann (DE / PPE), anëtar i parlamentit rajonal të Saksonisë.

Duke pasur parasysh centralitetin e rajoneve dhe ekosistemeve rajonale në modernizimin industrial dhe inovacionin, raportuesi bën thirrje që strategjia e BE të ketë një dimension të fortë rajonal. Ai gjithashtu rekomandon më shumë investime në infrastrukturën e nevojshme për avancimin e digjitalizimit dhe kërkon mbështetje më të mirë për fillimin, rritjen dhe iniciativat e grupeve.

Raportuesi gjithashtu thekson se një treg i vetëm funksional që ofron qasje të lirë dhe të drejtë në tregun evropian do të ndihmojë në integrimin më të mirë të kompanive vendore dhe rajonale në zinxhirët e vlerave globale.

Të gjitha rajonet, përfshirë zonat rurale duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë në krijimin e vlerës dhe duhet të kenë mundësinë për të krijuar dhe mbajtur punë të kualifikuara lokale. Komiteti Evropian i Rajoneve është asambleja e BE-së e përfaqësuesve rajonalë dhe lokalë e përbërë nga 28 shtete anëtare.

E krijuar në vitin 1994 pas nënshkrimit të Traktatit të Mastrihtit, misioni i saj është të përfshijë autoritetet rajonale dhe lokale në procesin e vendimmarrjes së BE-së dhe t'i informojë ata për politikat e BE-së. Parlamenti Evropian, Këshilli dhe Komisioni Evropian konsultohen me Komitetin në fushat e politikave që prekin rajonet dhe qytetet.