Qarku Tirane

Më shumë se 600 pjesëmarrës në Forumin e 1-rë të EUSAIR

Published at : 25/05/2016 - 13:02

Më 12 dhe 13 maj 2016, më shumë se 600 pjesëmarrës morën pjesë në Forumin e 1-rë  të Strategjisë së BE-së për Rajonin e Adriatikut dhe Jonit (EUSAIR), në Dubrovnik (Kroaci) organizuar nga Komisioni Evropian dhe Qeveria Kroate.

Një vit e gjysmë pas fillimit të kësaj strategjie makro-rajonale të BE-së, Forumi mblodhi së bashku përfaqësuesit e administratave kombëtare, rajonale dhe lokale të tetë vendeve pjesëmarrëse, si dhe një gamë të gjerë të palëve të interesuara (akademisë, sektorit të biznesit, shoqërisë civile) për të diskutuar progresin e deri më tanishëm  dhe  përcaktimin e hapave të mëtejshme.

Gjatë seancës së hapjes, Komisionerja  për Politikat Rajonale, Corina Creţu, theksoi rolin kyç që luan EUSAIR për një integrim real  dhe promovimin e konkurrencës në territor. "Unë mendoj se kjo strategji makro-rajonale ka potencial të madh, jo vetëm për të rritur konkurrencën dhe lidhjen në rajon, por edhe në drejtim të integrimit të saj. EUSAIR promovon bashkëpunimin ndërmjet BE-së dhe vendeve që nuk janë pjesë e BE-së për të siguruar se askush nuk është lënë pas në rrugën e prosperitetit ", u shpreh Creţu.

DEKLARATA E DUBROVNIK-ut

Në të njëjtën kohë  ministri kroat i Punëve të Jashtme, Miro Kovač, zhvilloi  një takim të ministrave të Punëve të Jashtme dhe ministrat përgjegjës për fondet e BE-së . Deklarata e Dubrovnik-ut e  miratuar në mbledhje bën thirrje për solidaritet me komunitetet e  prekura nga kriza e refugjatëve dhe migrantëve . Për sa i përket zbatimit të strategjisë, Deklarata konfirmon përkushtimin e ministrave ,të përdorin  burime dhe të promovojnë një bashkëpunim ndërsektorial ndërmjet vendeve dhe të gjithë niveleve të ndryshme të qeverisjes. Në mënyrë që të bëjë atë operacional, ajo gjithashtu bën thirrje për një harmonizimin më të mirë të Strategjisë me prioritetet kombëtare për financim.

MIGRIMI DHE SFIDAT E TJERA SI PJESË E AGJENDËS

Kriza e refugjatëve  zë vendin kryesor në agjendën e debatit mes përfaqësuesve të ministrive, dhe është trajtuar edhe në Sesionin e parë  Plenar ("Për një rajon Adriatiko – Jonian  elastik dhe inovativ – që parandalon  sfidat social- ekonomike") si një goditje e jashtme që rajoni përballet.

Korniza e EUSAIR u konfirmua si të paturit e një potenciali të madh për të vepruar si një platformë e gjerë e rajonit për të nxitur veprime bashkëpunuese. Një propozim konkret është paraqitur  për të zhvilluar një mekanizëm koordinues në lidhje me politikat e migrimit në rajon.

Një tjetër  fjalim kryesor u dha në formën e një video-mesazhi , në sesionin  e dytë  plenar , nga Ivan Jakovçiq, anëtar i Parlamentit Evropian. Më pas vijoi një diskutim mbi rolin e rëndësishëm që duhet të  luajnë administratat ndërkombëtare në zbatimin e Strategjisë. Praktikat e mira u theksuan nga Sllovenia si vend pjesëmarrës në tre strategjitë makro-rajonale.

Tre sesione paralele ofruan një platformë për shkëmbimin dhe diskutimin  rreth çështjeve të rëndësishme të lidhura me katër shtyllat e Strategjisë: 1) Rritja Blue, 2) Lidhja e rajonit, 3) Cilësia e Mjedisit dhe 4) Turizmi i Qëndrueshëm. Kornizat ekzistuese u analizuan si një pikënisje për të diskutuar mundësitë e financimit  . Disa ide për projekte dhe propozime të veprimit që do të zbatohen në kuadër të EUSAIR janë parashtruar duke pasur parasysh nevojën për të përmirësuar kapacitetin e qeverisjes, si dhe nevojën për të përfshirë autoritetet rajonale dhe lokale, sektorin privat dhe organizatat jo-fitimprurëse .

Sesioni (B2B) Biznesi per Biznesin   i organizuar nga Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve (EEN) mblodhi së bashku më shumë se 100 pjesëmarrës nga SME-të, universitetet, dhomat e tregtisë dhe aktorëtë tjerë, duke siguruar mundësi për shkëmbime në mënyrë për të gjetur partnerë për projekte dhe / ose të eksplorojnë mundësi të reja biznesi.

Forumi ka konfirmuar potencialin e Strategjisë, jo vetëm për rritjen e konkurueshmërisë dhe lidhjes në rajon, por edhe për mbështetjen në rrugën për integrimin në BE të katër kandidatëve pjesëmarrës dhe vendet kandidate potenciale.