TIRANA REGION

Njoftim për vend vakant pune

Published at : 21/03/2018 - 16:01

SHPALLJE PËR PROCEDURËN E KONKURRIMIT TË HAPUR PËR KATEGORINË E NIVELIT TË LARTË DREJTUES

Në zbatim të nenit 32, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të Kreut VIII të Vendimit nr. 118, datë 05/03/2014, të Këshillit të Ministrave, i ndryshuar, Këshilli i Qarkut Tiranë shpall procedurën e konkurrimit të hapur për:

Drejtor i Përgjithshëm në Këshillin e Qarkut Tiranë

Kategoria e pagës I-b

Për më tepër kliko KËTU