TIRANA REGION

LATEST NEWS

News-Archiva

The meeting of the Land Protection Commission is held for the analysis of the indicators of the condition and the damage to the land.
At the meeting,...

The second meeting of the Thematic Group of Decentralization (GTD) is organized by the Ministry of Interior as the responsible institution of local affairs...

The 16th General Assembly of the Adriatic-Ionian Euroregion was held in Mostar, Bosnia and Herzegovina, focusing on tourism issues, European projects in...

News-Archiva

Jul 19, 2019

The regional development approach, the impact of the development of EUSAIR’s pillars, as well as agro-cultural issues as an essential part of economic...

Jun 17, 2019

Tirana Regional Council with the invitation from the Authorities responsible for European Integration of Bosnia - Herzegovina attended the international on...

Jun 17, 2019

All those who deal with agriculture and livestock in the rural areas of the Tirana Municipality from today have one more ally to sell their products. Tirana...

Lajme-Arkiva

Zhvillohet mbledhja e Komisionit të Mbrojtjes së Tokës për analizën e treguesve të gjendjes dhe dëmtimeve të tokës.

Në takim, nën drejtimin e...

Organizohet mbledhja e dytë e Grupit Tematik të Decentralizimit (GTD) nga Ministria e Brendshme, si institucioni përgjegjës i çështjeve vendore dhe...

Përqasja e zhvillimit rajonal, ndikimi i zhvillimit të shtyllave të EUSAIR, si dhe çështjet e agrokulturës si pjesë thelbësore e ecurisë ekonomike por dhe...

Lajme-Arkiva

Jul 17, 2019

Në Mostar të Bosnje-Hercegovinës u zhvillua Asambleja e Përgjithshme e 16-të e Eurorajonit Adriatiko-Jonian me fokus në çështjet e turizmit, projektet...

Jun 17, 2019

Institucioni i Këshillit të Qarkut Tiranë me ftesë të autoriteteve përgjegjëse të Integrimit Evropian të Bosnje-Hercegovinës, mori pjesë në konferencën...

Jun 03, 2019

Këshilli i Qarkut Tiranë vlerësoi me titullin “Mirënjohje e Qarkut Tiranë”, me motivacionin “Për kontributin e çmuar në rend, sigurinë publike, si pedagog...

Bashkite e Qarkut